02166451553-02166451567-09193267881تماس 

 

شماره کارت بانک ملت بنام مهدی قادری   6104337573516992 

 

4014683675             شماره حساب بانک ملت بنام مهدی قادری  

 

شماره کارت بانک ملی بنام مهدی قادری    6037997593899751     

 

شماره حساب بانک ملی بنام مهدی قادری   0106993680009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright -takpcm.ir